Заклад дошкільної освіти я/с № 4 "Калинонька" Червоноградської міської ради Львівської області
Річний звіт

 


  РІЧНИЙ ЗВІТ ПО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

Закладу дошкільної освіти ясла-садок № 4  Червонградської міської ради Львівської області перед колективом та батьками з питань  статутної діяльності закладу  у 2018– 2019  навчальному році

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

       Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 4   «Калинонька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.  Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, Статуту та колективного договору.

          Дошкільна освіта є першою ланкою в системі безперервної освіти у становленні та розвитку особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо. Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості.

          Розв’язання зазначених проблем можливе за умови об’єднання зусиль  колективу  та батьків ясел-садка № 4,  відділу освіти Червоноградської міської ради щодо продовження багаторічної освітньо-виховної та адміністративно-господарської роботи у ДНЗ.

 Дошкільний навчальний заклад № 4 побудовано за типовим проектом. Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5 днів. Проектна потужність - 14 груп; фактично функціонує - 8 груп.

        Фактичний склад за списком - 202 дитини. при нормі 150. Комплектування закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

-         2 групи раннього віку (3-й рік життя) - 38 дітей;

-         2 молодшого віку (4-й рік життя) - 49 дітей;

-         2 середнього віку (5-й рік життя) - 50 дітей;

-         1 старшого віку (6-й рік життя) - 31 дитина;

-         1 логопедична (6 рік життя) - 25 дітей

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1.        Конституція України

2.             Закон України „Про освіту"

3.            Закон України „Про дошкільну освіту"

4.            Закон України „Про охорону дитинства"

5.            Конвенція ООН про права дитини

6.            Положення про дошкільний навчальний заклад.

7.            Базовий компонент дошкільної освіти (оновлений)

8.            Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»


 

     КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

       

     На даний час заклад повністю забезпечений кадрами. Вакансії відсутні

         У 2019 році проатестовано 3 педпрацівники. За результатами атестації:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії» трьом вихователям, підтверджено тарифні розряди двом вихователям, встановлено розряд спеціаліста одному вихователю.

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЛІНІЇ РОЗВИТКУ

 

Зважаючи на те, що Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» спрямовують педагогів на здійснення інноваційного підходу до розв’язання проблем змісту дошкільної освіти, робота педагогічного колективу зосереджена над такими завданнями:

Національне виховання: виховання дошкільників у дусі пізнання, збереження й розвитку національних традицій; формування в дошкільників, незалежно від національності, національної свідомості, історичної пам’яті, національного характеру, світогляду, гуманістичних ідей, прищеплення поваги до прав і свобод людини; формування розвиненої, духовно багатої, цілісної особистості.

Фізкультурно-оздоровча діяльність: створення в навчальному закладі здоров’язберігаючого оточення, складовими якого є лікувально-оздоровча допомога дітям; фізичне виховання і розвиток фізичної культури дітей; побудова предметно-просторового середовища в навчальному закладі, що спонукає до збереження і зміцнення здоров’я, забезпечує своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок; забезпечення повноцінного розвитку дітей; формування гармонії тіла та душі; виховання потреби у фізичних заняттях; прагнення до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями та навичками.

Пізнавальний розвиток: формування пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях; сприяння розвитку та вдосконаленню різних способів пізнання відповідно до вікових норм та індивідуальних темпів розвитку дитини; розвиток пізнавальних процесів; ознайомлення з різними джерелами інформації.

Соціально-моральний розвиток: формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим; оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей; уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства; вироблення свідомого ставлення до праці, як вищої цінності людини і суспільства

Мовленнєвий розвиток: уточнення і поповнення словникового запасу дітей на основі формування уявлень про світ у сферах дитячої життєдіяльності; збагачення активного мовлення дитини прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками, числівниками, займенниками; продовження роботи над лексичним значенням слів; вимова звуків та звукосполучень; учити виявляти ініціативу зі знайомими та незнайомими дорослими й дітьми, вживати при цьому доречні форми ввічливого звертання.

Художньо-естетичний розвиток: розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати красу в навколишньому середовищі, закладння основ художнього смаку, виховання звички вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими; спонукати дітей до експериментування з фарбами, різними художніми матеріалами; створення розвивального середовища для самостійної художньої діяльності, що забезпечує самовираження дитини у мистецтво; формування художньо-мовленнєвих виконавчих вмінь; розвиток здібностей до творчого перевтілення у сценічний образ; збагачення музичного досвіду дітей; зацікавлення новими вокальними та інструментальними творами; розвиток основ музичної культури.

Екологічне виховання:  формування уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля, готовності включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою, дотримування правил природокористування. 

Ігрова діяльність: створювати умови для вільної самостійної ігрової діяльності дітей; використовувати різні види ігор; навчати розрізняти їх за змістом, характерними особливостями; створювати передумови розвитку сюжетно-рольової гри; сприяти виникненню у грі дружніх партнерських відносин та ігрових об’єднань за інтересом.

Родинно-сімейне виховання: формування культури сучасної сім’ї та потреби допомагати батькам; розвиток інтересу до традицій родини; формування моральних якостей з позицій добра і справедливості.

Готовність до школи: формування відповідного набору знань і вмінь; формування мотиваційної (особистісної),  інтелектуальної, емоційно-вольової, фізичної готовності.

  

         Відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні у зміст дошкільної освіти повинно бути покладено якість розвитку, вихованості та навченості дитини перших шести років життя.

          У закладі дошкільної освіти яслах-садку № 4 організація освітнього процесу здійснюється згідно з Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, вимог оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

         . Проводилась чітка, системна робота з метою формування у дошкільників знань, умінь і навичок, відповідно до вікових особливостей та вимог програми.

         Протягом навчального року педагогічний колектив закладу працював над проблемою: «Соціалізація дітей дошкільного віку» і ставив перед собою такі завдання: 

1. Формування у дітей позитивного ставлення до природи та людської діяльності.

     2. Використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності у розвитку творчих здібностей дошкільників.

     3. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

        Для реалізації завдання формування у дітей позитивного ставлення до природи та людської діяльності були проведені: семінар-практикум «Формування основ екологічної культури в старших дошкільників у процесі впровадження нідерландського проекту «Афлатот»» (Горинь С.В.), консультація для вихователів «Загартування – важливий спосіб профілактики інфекційних захворювань» (Бусько М.В.), відкриті заняття з екологічного виховання (Горинь С.В., Пелех А.І).

          Систематично працювала, виставка методичної літератури, посібників. Внаслідок виконаних заходів, значно зріс рівень обізнаності педагогів. Сприяло реалізації поставленого завдання придбання літератури, методичних посібників, комплектів дидактичних розробок. 

Проводилось тематичне вивчення стану роботи із формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку, яке виявило, що у групах створенні відповідні умови  для проведення роботи з екологічного виховання дітей.

Робота із формування екологічної культури ведеться і на інших заняттях, у інших видах діяльності: під час спостережень, ігор, прогулянок, бесід, самостійної художньої діяльності. Дітей вчать розвивати пізнавальні здібності, спілкуватись між собою, проявляти інтерес до природніх багатств свого народу, краси навколишнього світу та раціонального використання природніх надр. 

      Результатом виконаної роботи стали розроблені рекомендації щодо ефективного екологічного виховання дошкільників.

На педагогічній раді розглядалися питання:  «Формування основ екологічної культури у старших дошкільників у процесі впровадження нідерландського проекту «Афлатот»» (Горинь С.В.), «Стан роботи з формування екологічної культури у аспекті соціалізації» (Закала М.Я.). Це дало змогу проаналізувати виконану роботу, виявити питання, які потребують доопрацювання. Як результат – поповнено матеріальну базу, облаштовано розвивальне середовище. Планування навчально-виховної роботи стало чіткішим.

Результати діагностування педпрацівників з екологічного виховання дошкільників

https://lh6.googleusercontent.com/y1yfjzRhYiqXj5lMrDPcEH97bC-5lo2t2V0INkmJmHGsaaHOzx2LHvYC5wTnsuyooHeqCMRcbVpzqZLQXAkgVlmNxZA3CuqD3nOqG5X_SKD-CVYJuVnIVH3pSsera1R7gOO5P3GLh5ZA7zvb7A

Завдання із екологічного розвитку дошкільників педколектив в основному, виконав. Проте, потрібно працювати над підвищенням рівня пізнавальної активності педагогів та вихованців.

         Педпрацівники ЗДО впродовж 2018-2019 н.р. продуктивно працювали над проблемою використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності у розвитку творчих здібностей дошкільників. Згідно річного плану роботи у ЗДО пройшли семінар-практикум «Знайомство з нетрадиційними техніками малювання та їх роль у розвитку дітей дошкільного віку». Змістовною була консультація для педпрацівників «Використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності у формування творчих здібностей дітей дошкільного віку» (Креховець О.Р.). Цікаво і пізнавально пройшли виставки посібників, новинок літератури, дитячих робіт з використанням нетрадиційних технік.

На педраді розглядались питання «Нетрадиційні методи зображувальної діяльності у розвитку дитячої творчості» (Креховець О.Р.), «Стан роботи з образотворчої діяльності» (Закала М.Я.).

У групах середнього дошкільного віку № 3 і № 4 проводилось тематичне вивчення стану роботи з образотворчої діяльності у дошкільників, яке виявило, що вся робота по розвитку образотворчості ведеться узгоджено, систематично і послідовно. Вихователі у своїй роботі з дітьми використовують традиційні способи у зображувальній діяльності і елементи декоративного живопису. Вчать дітей на заняттях використовувати колір, форму, лінії, штрихи, пропорції, композицію, різні матеріали (олівці, фарби, фломастери, воскові олівці, свічки, природний матеріал, тісто, папір, картон). Спонукають дітей до експериментування з фарбами, різними художніми матеріалами; малюють на піску, асфальті. Сприяють самостійному оволодінню дітьми технічними навичками, умінню добирати художні засоби в залежності від характеру образу, що створюється, та для здійснення свого задуму. Спонукають до творчості, використовуючи ігрові методи та прийоми (ігрові ситуації, розповіді-малювання з елементами казки, ігри-забави, ігри-етюди, ігри-перевтілювання). Використовують елементи психогімнастики, художнє слово, сенсомоторні вправи для підготовки дитини до малювання. Розвивають у дошкільників чуттєве сприйняття світу,  формують естетичне ставлення, розвивають асоціативно-образне мислення, уяву, творчі здібності.

Для урізноманітнення часто використовують нетрадиційні способи  (пальцевий живопис, штампування, аплікація з покидькового, природного матеріалу), що активізує художній потенціал дітей, і малюки залюбки привчаються до творчості. Враховують вікові та індивідуальні особливості дітей, організовують роботу так, щоб заняття не перетворювалося на механічне копіювання зразків, а розвивало уяву, фантазію, бажання вигадувати щось нове, цікаве. Саме нетрадиційні види зображувальної діяльності активізують художній потенціал старших дошкільників.

Для узагальнення результатів тематичного вивчення було проведене  діагностування вихователів «Художньо-естетичного розвитку дошкільника» та тест «Чи притаманна вам креативність?». Результати доводять, що педагоги відкриті до нових ідей та готові їх реалізовувати. 

Також особливу увагу педагогічний колектив приділив питанню підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Цікаво та змістовно пройшов річний семінар-практикум на тему: «Готовність старших дошкільників до навчання у школі. Взаємодія ДНЗ та школи». У ході роботи розглянулися наступні питання: психолого-педагогічна характеристика адаптаційного періоду, поради батькам майбутніх першокласників, поради щодо укріплення м’язів рук та інше. Проводилося тематичне вивчення стану готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, яке заслухали на педраді. 

Протягом року працювала творча група над проблемою: «Готовність дитини до школи: складові успішного навчання у НУШ», результатом роботи якої став «Порадник для батьків майбутнього школяра».

У травні пройшло тематичне вивчення стану навчально-виховної роботи із підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи. Як показало вивчення роботи, вихователі при підготовці дітей  до навчання в школі велику увагу приділяють не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створюють для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

 Все це прослідковується в різних видах діяльності дитини: образотворчій – через ліплення, малювання, конструювання; через ознайомлення з навколишнім, ознайомлення з природою, в музичній діяльності, фізкультурній, ігровій,  дослідницькій діяльності,  тощо. Окрім того, вагома робота проводиться з розвитку мовлення (елементи навчання грамоти), сприймання  (це оперування сенсорними поняттями: кольором, формою, величиною), із  зорово-моторною координацією (вправністю дрібних рухів руки дитини) та здатністю оперувати певними предметно-кількісними відношеннями (порівняння предметів, орієнтування у просторі).

Програмовий зміст занять відповідає вимогам програми, перспективного планування, вмінням та навичкам дітей. Вихователі проводять заняття творчо, цікаво, доступно. При підготовці до занять готують багато роздавального та демонстраційного матеріалу, використовують технічні засоби. Діти отримують міцні знання, уміють застосувати їх на практиці.

             Таблиця загальних результатів діагностики готовності до школи по закладу.

Усього дітей

Висока готовність

Середня готовність

Низька готовність

45

50 %

36%

14 %

За 2018-2019 навчальний рік  у закладі створено банк даних про дітей селища і визначено форми здобуття ними дошкільної освіти. Працював консультпункт по роботі з батьками дітей, які не відвідують ЗДО з метою надання кваліфікованих консультацій з питань виховання і навчання дітей вдома. 

        Розуміючи вплив  родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу групи та життя ЗДО. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність  мали такі заходи, як батьківські збори, практичні заняття дітей і батьків по здобутті навиків партнерського спілкування  на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити те, які форми роботи використовує заклад для забезпечення повноцінного розвитку особистості. Педагоги залучали батьків вихованців до масових заходів  - дитячих ранків, розваг,  конкурсів, відкритих занять, проведення тематичних тижнів, виставок, Днів відкритих дверей. Знайомили батьків із роботою ЗДО через радіостанцію «Новий двір» (Сичак О.О.), висвітлювали хроніку подій із життя закладу у пресі, на сторінках освітнього сайту Червоноградської міської ради, сайті закладу та сторінці у соціальній мережі Facebook (Закала М.Я.). Успішно провели концерти, присвячені Дню Гірника та Дню захисту дітей перед громадою у Народному домі с.м.т. Гірник.

У методичному кабінеті зібрано конспекти планування різних форм організації 

життєдіяльності дітей (занять, свят, розваг тощо), матеріали різних форм роботи з педагогічними кадрами, передового педагогічного досвіду міста, області, країни. Також підібрано розробки консультацій для батьків, педпрацівників. Зібрано бібліотечку методичних посібників, дитячої художньої, пізнавальної літератури., зразки навчальних посібників, ігор. На 2019 рік оформлено передплату періодичних видань «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дитячий садок. Бібліотека».

З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи - індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, творчі зустрічі, круглий стіл, ділова гра, психологічний консиліум, психолого-педагогічні тренінги, майстер-клас,  педгодини і консультації, педагогічні читання, колективні перегляди, виставки, конкурси,  тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювала творча група  тощо. Вихователі підготували заняття для різновікових груп за програмою соціально-фінансової освіти «Афлатот». Колектив, діти закладу долучилися до проведення акцій «Миколай для військовослужбовців»: передавали кошти, продукти, малюнки для бійців, збирали пластикові кришечки для виготовлення протезів.  Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння педпрацівниками актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів тощо.   Якість педагогічних рад забезпечувала  ретельна попередня підготовка.

У ЗДО педпрацівники впроваджують новітні технології - методику «Технологія фізичного виховання» М. Єфименка та В. Лущика, «Нетрадиційні техніки у зображувальній діяльності» Л. Шульги, «Методика розвитку мовлення К. Крутій, С. Овсієнко, О.Білан», «Будинок вільної дитини» М.Монтессорі.

Як результат інноваційних доробок вихователів - підвищення якості освітньої роботи й розвитку дошкільників, поповнення матеріальної бази. 

Педагогічні працівники систематично підвищували свій професійний рівень та фахову майстерність через самоосвіту, участь у методичних заходах, курси підвищення кваліфікації. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності у 2018 - 2019 н.р. проатестовано 6 педпрацівників. За результатами атестації: 

 

Всього

атестовано

           

   Встановлено    (підтверджено) кваліфікаційну   категорію

 

Спец.вищ

катег.

Спец.

1катер.

Спец.2 категор.

Спеціаліст

З вищ. осв.

З  серед.спец. осв

6

-

-

3/0

1/0

2/2

 

2 педпрацівників пройшли курси підвищення кваліфікації у м.Львові:  Турко В.С. та Ховхун Н.І.

Якісний та кількісний склад педпрацівників ЗДО №4

 

   Освітній рівень 

 

https://lh5.googleusercontent.com/44aMYp2XmU2Ikd9HJjvqhgnixQGraqHZxSmnUuegCHcgTXRwwJd7CI04Xa9xy-X1Dj08jsTAhaTmsPrSmmaSNbDb3cgtPSL2wHdgZR9HFvisFn8cl1MS7CmOVf2KZexvSlTQ7eyqjQmlO3eqvA

Фаховий рівень 

 

         

 

https://lh4.googleusercontent.com/GvggEGvvD9gtAmStzl-UNBHZnSBdyLGrHOyYPa--yxDS30DVZSfYE67uQTiO2h71yuOhiVWiW2a8_TiN38-utKALDVuBiCbB5NiDzI9Pp9qifO1I0N5r4-9xddceDD2n47WGo-Lx6tbL3n_n_Q 

  За стажем роботи

https://lh6.googleusercontent.com/RepHXw9DBtcHPq4MJHUC5Yb5U_qiNzi-xFxnb-kVPS9HolMT0asssqCWhACKsWYQXGuzeqMK6Rf9j2puTPA-AwaMg1tgjaLK9XmaV_8SSVTXQnBdkDysLQthG8hMgBKYDTlxFsenDK33fltauQ

За віком

https://lh3.googleusercontent.com/XJZjkeWA2Av7W5Vt64bAs0t7RdMpi1iGPR8UygBni8gwOizggVcsyXlQPato0NKXRT6eYeY6FEueWwdJPS6HOT6Zt34lXabJxuVh4apUF1qcBvjerep6GZNZeIUjFDbdZzqjfk2szK1UfxWqxA

          Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у практику сучасних методичних розробок. Проте, актуальним залишається питання освоєння на початковому рівні педпрацівниками комп’ютера та новітніх програм. У 2019-2020 н.р. доцільним буде продовжити  уроки із оволодіння навичками роботи з ПК.

 Вчителі-логопеди Полєнкова І.В. та Кузеляк Л.В., працюючи у тісній співпраці із вихователями та батьками, досягли вагомих результатів у корекційній роботі.  Діти пішли до школи із виправленим мовленням.    

 

 

Кількість дітей які займаються

Кількість дітей за діагнозом 

Кількість випущених дітей 

Рекомендовано направити 

 

Кількість дітей,які вибули протягом року

Надані консультації

ФФНМ

ЗНМ

Дизартрія 

З доб-рою мовою

Із знач-ним покращенням 

Без покра-щення 

В загальноосві-тню школу

В ДНЗ, групу загального розвитку

Кількість дітей, які залишені на повторний курс

18

18

5

13

 

12

4

     

1

1

                         

 

 Велика увага приділялась психологізації навчально-виховного процесу. Практичний психолог Сичак О.О. брали  активну участь у методичній роботі з педкадрами: виступали на засіданнях педагогічних рад, семінарах, педгодинах, батьківських зборах, проводили практичні, тренінгові заняття з педколективом,  батьками вихованців. Працює консультпункт для батьків і вихователів.

          Протягом року практичним психологом  у ЗДО проводилась наступна діагностична та корекційно-відновлювальна і розвивальна робота:

          Психодіагностичний блок містив обстеження дітей, які направлялись на ПМПК та написання характеристик, діагностика пізнавальної сфери старших дошкільників, спостереження за перебігом адаптаційного періоду новоприбулих дітей, бесіди з їхніми батьками та заповнення індивідуальних карток. Діагностика значущого змісту потреб, конфліктів, установок особи (САТ) дітей середнього віку з метою визначення «групи ризику» , а також спостереження за дітьми на заняттях, прогулянках, інших видах діяльності, бесіди з вихователями та батьками з метою виявлення дітей з девіантною поведінкою. Було проведено діагностику мотиваційної та психологічної готовності до шкільного навчання старших дошкільників. Заповнення таблиць соціального розвитку по всіх вікових групах. Психолог вів патронат дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад. Результати досліджень зафіксовано протокольно з відповідними висновками та рекомендаціями, за несені дані до індивідуальних карток.

Корекційно –розвивальна робота проводилась за такими програмами:

·        розвивальні ігри з дітьми раннього віку,

·        корекційно-розвивальні заняття з розвитку особистісної сфери та морально-етичного виховання за авторською програмою «Ось який «Я» з дітьми старшого дошкільного віку,

·        заняття з розвитку психомоторики за укладеною програмою «Усі ми друзі» з дітьми молодшого дошкільного віку, 

·        корекційно-розвивальні заняття з розвитку морально-вольових якостей за авторською програмою «Виховує казка» з дітьми середнього дошкільного віку,

·        проведено цикл бінарних занять з математики з дітьми старшого дошкільного віку та розпочато з дітьми середнього дошкільного віку.

·        індивідуальні заняття з дітьми «групи ризику», та дітьми неохопленими дошкільною освітою.

·        анкетування батьків дітей раннього віку «Ваші очікування від ДНЗ» І мол. гр.

тестування «Рівень тривожності та психологічного напруження дитини» (за О. Захаровим) батьки середніх груп, «Визначення умов сімейного виховання» батьки ІІ мол. гр., «Виявлення індивідуальних особливостей дітей» батьки І мол. гр., «Чи готова ваша дитина до школи?» батьки старших груп.

      Вихователі  усіх вікових груп  створювали сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі. Адже відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток обдарованості - найголовніші елементи для виховання благополучної врівноваженої особистості.

      Впродовж всього навчального року у ЗДО планово проводилась робота з обдарованими дітьми. Була організована робота гуртків, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.  ЗДО надає дітям безкоштовні послуги в рамках спеціально організованої гурткової роботи: «Співаночки» - керівник Турко В.С., «Юні гімнасти» (Козимка І.А.), «Вишеньки-черешеньки» (Плішко С.М.), «Промінчики» (Сичак О.О.). Діти розвивали і удосконалювали свої вміння і навички із співу, навчалися акторській майстерності, удосконалювали фізичні якості. Гурткова робота, яка проводилася у минулому навчальному році, була результативною, сприяла розвитку  уподобань і нахилів дітей. Керівники гуртків досягли певних результатів, які презентували колегам та батькам під час заходів  та концертах: у селищі – до Дня Гірника, до Дня працівників дошкілля та на звітному концерті, присвяченому Дню захисту дітей.

  У закладі склалась чітка система медико-профілактичної роботи, яка спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей. Контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках; здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі; проводиться просвітницька  робота з батьками через інформаційні кутки. 

 У ЗДО значна увага приділяється питанню харчування дітей. Щомісячно та щоквартально аналізується виконання натуральних та грошових норм. Дані аналізу заслуховуються на виробничих нарадах, нарадах при завідувачу. Впродовж усього року спостерігається збалансований підбір продуктів харчування, проте, через відсутність коштів до квітня  не виконані натуральні норми за основними продуктами харчування. У дитячому меню недостатньо було м’яса, сиру, фруктів, овочів,  соків. 

         У 2019-2020 навчальному році зроблено поточний ремонт у групах, коридорах, кабінетах, харчоблоці. Проведено капітальний ремонт системи опалення та електромережі, завдяки перемозі у конкурсі мікропроектів області. Зроблено капітальний ремонт у двох коридорах, , виконаний ремонт цоколю підвалу, оновлено обладнання на ігрових майданчиках та павільйони сюжетними малюнками з казок. 

         Придбали ролокасети в спортивну залу, оновлено тюлі у музичній залі та трьох групах.

         У цілому, підсумки навчального року свідчать про те, що заплановані задачі виконані. Проте, актуальним залишається питання ремонту даху, пральні, каналізації харчоблоку, системи опалення, продовження ремонту фасаду, пральні. Гостро стоїть питання придбання комп’ютера, принтера, бензокоси.

В освітньому процесі є ряд питань, які вимагають поглибленого вивчення. Потребує уваги питання впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників.

Необхідно продовжити роботу із підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання у школі.


ЗВІТ

про роботу проведену з підготовки до початку 2019-2020 н.р.

 

з/п

Заходи

Витрачено коштів

Джерело фінансування

1

2

3

4

1.

Поточний ремонт груп, коридорів та майданчиків

 • Фарбування, лакування, побілка
 • Заміна покриття та ремонт цоколю підвалу
 •  Капітальний ремонт коридорів другого поверху
 • Капітальний ремонт електромережі

 

 

 

18600

2500

 

23000

 

100 000

 

 

Благодійні внески

Благодійні внески

 

Благодійні внески

 

Відділ освіти

 

 

 

2.

Придбання обладнання, його реконструкція

 

 • Світильники

 

 • Прожектор
 • Жалюзі в спортивну залу
 • Захисна сітка на вікна спортзали
 • Тюлі (музична зала, три групи)

 

 

 

2000

2000 

500

300

1600

800

4400

 

 

 

Відділ освіти

спонсорські внески

Благодійні внески

Благодійні внески

Благодійні внески

Благодійні внески

Благодійні внески

 

3.

Капітальний ремонт систем:

 

 

Кошти обласного бюджету 150 000

 

Внесок міської ради 95 700

 

Небюджетний внесок 54 300

-опалення

 

 

4.

Ремонт огорожі, спортивних майданчиків

 • Фарбування огорожі

 

 

 

2300

 

 

Благодійні внески

5.

Допомога шефів

 • вивіз побутового сміття

Безкоштовно

Шахта «Відродження»

6.

Проблемні питання

Необхідно придбати:

 • Бензокосу
 • Комп’ютер
 • Принтер
 • РЕМОНТИ
 • Утеплення та ремонт фасаду
 • ремонт ситеми водовідведення (дощової каналізації)
 • Капітальний ремонт пральні
 • Ремонт системи каналізації харчоблоку
 • Заміна підлогового покриття у ігрових павільйонах
 • Ремонт даху

 

 

За