Заклад дошкільної освіти я/с № 4 "Калинонька" Червоноградської міської ради Львівської області
Річний звіт

  РІЧНИЙ ЗВІТ ПО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

 

Дошкільного   навчального закладу ясел-садка № 4 комбінованого типу Червонградської міської ради Львівської області перед колективом та батьками з питань  статутної діяльності закладу  у 2017– 2018  навчальному році

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

     Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 4 комбінованого типу  «Калинонька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.  Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, Статуту та колективного договору.

          Дошкільна освіта є першою ланкою в системі безперервної освіти у становленні та розвитку особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо. Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості.

          Розв’язання зазначених проблем можливе за умови об’єднання зусиль  колективу  та батьків ясел-садка № 4,  відділу освіти Червоноградської міської ради щодо продовження багаторічної освітньо-виховної та адміністративно-господарської роботи у ДНЗ.

 Дошкільний навчальний заклад № 4 побудовано за типовим проектом. Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5 днів. Проектна потужність - 14 груп; фактично функціонує - 8 груп.

        Фактичний склад за списком - 193 дитини. при нормі 142. Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

-         2 групи раннього віку (3-й рік життя) - 38 дітей;

-         2 молодшого віку (4-й рік життя) - 49 дітей;

-         2 середнього віку (5-й рік життя) - 50 дітей;

-         1 старшого віку (6-й рік життя) - 31 дитина;

-         1 логопедична (6 рік життя) - 25 дітей

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1.  Конституція України

2.  Закон України „Про освіту"

3.            Закон України „Про дошкільну освіту"

4.            Закон України „Про охорону дитинства"

5.            Конвенція ООН про права дитини

6.            Положення про дошкільний навчальний заклад.

7.            Базовий компонент дошкільної освіти (оновлений)

8.            Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»


 

     КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

       

       На даний час заклад повністю забезпечений кадрами. Вакансії відсутні

         У 2018 році проатестовано 3 педпрацівники. За результатами атестації:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії» вихователям Вощині І.О., Вольницькій Г.І.. Підтверджено  "спеціаліст" - 1: Федик З.Г.                            

Всього педагогічних працівників

23

 

За освітою

 

 

 

За кваліфікаційною категорією

 

 

 

 

 

 

За стажем  роботи

 

 

 

вища освіта

11

47%

неповна вища

9

39%

базова вища

3

13%

спеціалісти вищої категорії

2

9%

 

спеціаліст 2 категорії

4

18%

 

спеціалісти

16

72%

 

             1- 3 роки

3

14%

 

3-10 років

8

36%

 

10-20 років

2

9%

 

понад 20 років

9

41%

 

 

 

           

За  віком

 

до 25 років

4

17,5%

25-30 років

2

9%

30-40 років

6

26%

40-50 років

7

30%

Понад 50 років

4

17,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЛІНІЇ РОЗВИТКУ

 

Зважаючи на те, що Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» спрямовують педагогів на здійснення інноваційного підходу до розв’язання проблем змісту дошкільної освіти, робота педагогічного колективу зосереджена над такими завданнями:

Національне виховання: виховання дошкільників у дусі пізнання, збереження й розвитку національних традицій; формування в дошкільників, незалежно від національності, національної свідомості, історичної пам’яті, національного характеру, світогляду, гуманістичних ідей, прищеплення поваги до прав і свобод людини; формування розвиненої, духовно багатої, цілісної особистості.

Фізкультурно-оздоровча діяльність: створення в навчальному закладі здоров’язберігаючого оточення, складовими якого є лікувально-оздоровча допомога дітям; фізичне виховання і розвиток фізичної культури дітей; побудова предметно-просторового середовища в навчальному закладі, що спонукає до збереження і зміцнення здоров’я, забезпечує своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок; забезпечення повноцінного розвитку дітей; формування гармонії тіла та душі; виховання потреби у фізичних заняттях; прагнення до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями та навичками.

Пізнавальний розвиток: формування пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях; сприяння розвитку та вдосконаленню різних способів пізнання відповідно до вікових норм та індивідуальних темпів розвитку дитини; розвиток пізнавальних процесів; ознайомлення з різними джерелами інформації.

Соціально-моральний розвиток: формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим; оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей; уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства; вироблення свідомого ставлення до праці, як вищої цінності людини і суспільства

Мовленнєвий розвиток: уточнення і поповнення словникового запасу дітей на основі формування уявлень про світ у сферах дитячої життєдіяльності; збагачення активного мовлення дитини прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками, числівниками, займенниками; продовження роботи над лексичним значенням слів; вимова звуків та звукосполучень; учити виявляти ініціативу зі знайомими та незнайомими дорослими й дітьми, вживати при цьому доречні форми ввічливого звертання.

Художньо-естетичний розвиток: розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати красу в навколишньому середовищі, закладння основ художнього смаку, виховання звички вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими; спонукати дітей до експериментування з фарбами, різними художніми матеріалами; створення розвивального середовища для самостійної художньої діяльності, що забезпечує самовираження дитини у мистецтво; формування художньо-мовленнєвих виконавчих вмінь; розвиток здібностей до творчого перевтілення у сценічний образ; збагачення музичного досвіду дітей; зацікавлення новими вокальними та інструментальними творами; розвиток основ музичної культури.

Екологічне виховання:  формування уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля, готовності включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою, дотримування правил природокористування. 

Ігрова діяльність: створювати умови для вільної самостійної ігрової діяльності дітей; використовувати різні види ігор; навчати розрізняти їх за змістом, характерними особливостями; створювати передумови розвитку сюжетно-рольової гри; сприяти виникненню у грі дружніх партнерських відносин та ігрових об’єднань за інтересом.

Родинно-сімейне виховання: формування культури сучасної сім’ї та потреби допомагати батькам; розвиток інтересу до традицій родини; формування моральних якостей з позицій добра і справедливості.

Готовність до школи: формування відповідного набору знань і вмінь; формування мотиваційної (особистісної),  інтелектуальної, емоційно-вольової, фізичної готовності.

      

         Відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні у зміст дошкільної освіти повинно бути покладено якість розвитку, вихованості та навченості дитини перших шести років життя.

          У дошкільному навчальному закладі яслах-садку № 4 комбінованого типу організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, вимог оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

          У 2017-2018 н.р.  у ДНЗ функціонувало 8 вікових груп: 2 – раннього віку, 4 – молодшого дошкільного віку (2 - 2 молодших, 2 – середніх), 1– старша, 1 – старша логопедична. Дитячий заклад відвідувало 192 дитини. Проводилась чітка, системна робота з метою формування у дошкільників знань, умінь і навичок, відповідно до вікових особливостей та вимог програми.

  Протягом навчального року педагогічний колектив закладу працював над проблемою: «Соціалізація дітей дошкільного віку» і ставив перед собою такі завдання:

1. Національне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

     2. Формування основ здорового способу життя у дошкільників.

     3. Формування у дітей позитивного ставлення до природи та людської діяльності.

        Для реалізації завдання національно-патріотичного розвитку дітей, вирішення актуальних питань щодо роботи за новими вимогами були проведені: семінар-практикум «Особливості виховання національної свідомості у дошкільників», консультація для вихователів «Суть і принц\ипипатріотичного виховання в сучасному українському суспільстві» (Федик З.Г.), відкриті заняття з патріотичного виховання (Рибай В.Д., Федик З.Г.).

          Систематично працювала, виставка методичної літератури, посібників. Внаслідок виконаних заходів, значно зріс рівень обізнаності педагогів. Сприяло реалізації поставленого завдання придбання літератури, методичних посібників, комплектів дидактичних розробок.

Проводилось тематичне вивчення стану роботи із національно-патріотичного  виховання дітей у середніх групах, яке виявило, що у групах створенні відповідні умови  для проведення роботи з розвитку національно-патріотичного виховання дітей.

Робота із розвитку національно-патріотичних якостей ведеться і на інших заняттях, у інших видах діяльності: під час спостережень, ігор, прогулянок, бесід, самостійної художньої діяльності. Дітей вчать розвивати пізнавальні здібності, спілкуватись між собою, проявляти інтерес до спадщини свого народу, українських звичаїв та традицій.

      Результатом виконаної роботи стали розроблені рекомендації щодо ефективного національно-патріотичного виховання дошкільників.

На педагогічній раді розглядалися питання:  «Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві» (Федик З.Г.), «Стан роботи із національно-патріотичного виховання» (Закала М.Я.). Це дало змогу проаналізувати виконану роботу, виявити питання, які потребують доопрацювання. Як результат – поповнено матеріальну базу, облаштовано розвивальне середовище. Планування навчально-виховної роботи стало чіткішим

Завдання із національно-патріотичного розвитку дошкільників педколектив в основному, виконав. Проте, потрібно працювати над підвищенням рівня пізнавальної активності педагогів та вихованців.

         Педпрацівники ДНЗ впродовж 2017-2018 н.р. продуктивно працювали над проблемою формування основ здорового способу життя у дошкільників. Згідно річного плану роботи у ЗДО пройшли семінар-практикум «Формування здорового способу життя дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї». Протягом року працювала творча група над проблемою: «Сім’я – колиска здоров’я дошкільника», результатом роботи якої став «Валеологічний порадник для батьків». Змістовною була консультація для педпрацівників «Використання природніх факторів зміцнення здоров’я» (Вольницька Г.І.). Цікаво і пізнавально пройшли виставки посібників, новинок літератури із валеологічного виховання.

На педраді розглядались питання «Завдання ДНЗ з формування здорового способу життя та форми роботи з сім’єю» (Вольницька Г.І.), «Стан роботи з формування основ здорового способу життя у дошкільників» (Закала М.Я.).

У групах раннього віку № 1 і № 2 проводилось тематичне вивчення стану роботи з формування основ здорового способу життя у дошкільників, яке виявило, що вся робота по посиленню валеологічного виховання ведеться узгоджено, систематично і послідовно. Результати вивчення свідчать, що у групах створено належні умови щодо організації роботи з основ здоров’я: спокійна, доброзичлива атмосфера в спілкуванні дорослих із дітьми й дітей між собою; виразне, емоційне, доступне мовлення вихователів; у групах зібрано й оформлено достатньо дидактичних ігор і вправ, які допома­гають реалізовувати завдання валеологічного розвитку дітей. У закладі організовано консультації для батьків та «Школу молодих батьків» на базі двох груп раннього віку. У школі протягом року розглядаються такі теми: «Малюк іде до дитсадка», «Дещо про розвиток рухової активності дошкільнят», «Хай Ваша дитина росте здоровою», «Подбайте про безпеку вашої дитини», «Рухова активність – запорука нормального зростання дитини, «Молочним зубкам потрібен догляд», «Загартування і темперамент дитини», «Як загартувати дитину, яка часто хворіє», «Засоби профілактики неврозів у дітей», «Лікувальна роль фізкультури», «Бережіть зір дитини», «Дитячі інфекційні захворювання та шляхи зараження ними».

Завдання щодо організації роботи з валеологічного виховання педагоги вирішують комплексно у різних видах діяльності: заняттях, бесідах, іграх, індивідуальному спілкування, фізкультхвилинках, загартуваннях, читанні художніх творів тощо.

Також особливу увагу педагогічний колектив приділив питанню формування у дітей позитивного ставлення до природи та людської діяльності. Цікаво та змістовно пройшов річний семінар-практикум на тему: «Робота з екологічного виховання у дошкільному навчальному закладі». У ході роботи розглянулися наступні питання: сучасні проблеми екологічного виховання дітей; система роботи з екологічного виховання в ДНЗ; дитяче експериментування, розроблено рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку. Проводилося тематичне вивчення стану формування у дітей позитивного ставлення до природи та людської діяльності у групах молодшого дошкільного віку № 3 та № 4, яке заслухали на педраді.

Результатом роботи з екологічного виховання дошкільників є сформовані відповідно до програмових завдань уявлення про предмети і явища природи. 

        Велика увага у формуванні екологічного світогляду дітей приділяється роботі з батьками вихованців. Заплановані і проведені консультації: «Учити любити, берегти і пізнавати природу» (група №3), «Як навчити дитину розуміти і любити природу» (група № 4). Залучили вихователі батьків до виготовлення годівничок для птахів та стали учасниками обласного флешмобу.  

Однак, в ході тематичного вивчення виявлено, що вихователі недостатньо вправляють дітей у розв’язанні проблемних ситуацій морального спрямування, часто дають готову інформацію; недостатньо застосовуються прийоми дослідницького, пошукового та евристичного способу здобуття знань, формування умінь орієнтуватись у сучасному світі. Внаслідок чого вихованці в групах не мають права вибору виду діяльності, що не дає можливості приймати дітям самостійні рішення. Тому питання формування основ позитивного ставлення до природи та людської діяльності залишиться першочерговим в новому навчальному році.

За 2017-2018 навчальний рік  у закладі створено банк даних про дітей селища і визначено форми здобуття ними дошкільної освіти. Працював консультпункт по роботі з батьками дітей, які не відвідують ЗДО з метою надання кваліфікованих консультацій з питань виховання і навчання дітей вдома.

        Розуміючи вплив  родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу групи та життя ЗДО. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність  мали такі заходи, як батьківські збори, практичні заняття дітей і батьків по здобутті навиків партнерського спілкування  на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити те, які форми роботи використовує дошкільний заклад для забезпечення повноцінного розвитку особистості. Педагоги залучали батьків вихованців до масових заходів  - дитячих ранків, розваг,  конкурсів, відкритих занять, проведення тематичних тижнів, виставок, Днів відкритих дверей. Знайомили батьків із роботою ЗДО через радіостанцію «Новий двір» (Чорна С.А.), висвітлювали хроніку подій із життя закладу у пресі, на сторінках освітнього сайту Червоноградської міської ради, сайті закладу та сторінці у соціальній мережі Facebook (Закала М.Я.). Успішно провели концерти, присвячені Дню Гірника та Дню захисту дітей перед громадою у Народному домі с.м.т. Гірник.

У методичному кабінеті зібрано конспекти планування різних форм організації

життєдіяльності дітей (занять, свят, розваг тощо), матеріали різних форм роботи з педагогічними кадрами, передового педагогічного досвіду міста, області, країни. Також підібрано розробки консультацій для батьків, педпрацівників. Зібрано бібліотечку методичних посібників, дитячої художньої, пізнавальної літератури., зразки навчальних посібників, ігор. На 2018 рік оформлено передплату періодичних видань «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Музичний керівник», «Дитячий садок. Бібліотека».

        З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи - індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, творчі зустрічі, круглий стіл, ділова гра, психологічний консиліум, психолого-педагогічні тренінги, майстер-клас,  педгодини і консультації, педагогічні читання, колективні перегляди, виставки, конкурси,  тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювала творча група  тощо. Вихователі підготували заняття для різновікових груп за програмою соціально-фінансової освіти «Афлатот». Колектив, діти закладу долучилися до проведення акцій «Миколай для військовослужбовців»: передавали кошти, продукти, малюнки для бійців, збирали пластикові кришечки для виготовлення протезів.  Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння педпрацівниками актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів тощо.   Якість педагогічних рад забезпечувала  ретельна попередня підготовка.

У ЗДО педпрацівники впроваджують новітні технології - методику «Технологія фізичного виховання» М. Єфименка та В. Ліщика, «Нетрадиційні техніки у зображувальній діяльності» Л. Шульги, «Методика розвитку мовлення К. Крутій, С. Овсієнко, О.Білан», «Будинок вільної дитини» М.Монтессорі.

Як результат інноваційних доробок вихователів - підвищення якості освітньої роботи й розвитку дошкільників, поповнення матеріальної бази.

   Велике увага приділялась психологізації навчально-виховного процесу. Практичний психолог Чорна С.А., Сичак О.О. брали  активну участь у методичній роботі з педкадрами: виступали на засіданнях педагогічних рад, семінарах, педгодинах, батьківських зборах, проводили практичні, тренінгові заняття з педколективом,  батьками вихованців. Працює консультпункт для батьків і вихователів.

          Протягом року практичним психологом  у ДНЗ  проводилась наступна діагностична та корекційно-відновлювальна і розвивальна робота:

          Психодіагностичний блок містив обстеження дітей, які направлялись на ПМПК та написання характеристик, діагностика пізнавальної сфери старших дошкільників, спостереження за перебігом адаптаційного періоду новоприбулих дітей, бесіди з їхніми батьками та заповнення індивідуальних карток. Діагностика значущого змісту потреб, конфліктів, установок особи (САТ) дітей середнього віку з метою визначення «групи ризику» , а також спостереження за дітьми на заняттях, прогулянках, інших видах діяльності, бесіди з вихователями та батьками з метою виявлення дітей з девіантною поведінкою. Було проведено діагностику мотиваційної та психологічної готовності до шкільного навчання старших дошкільників. Заповнення таблиць соціального розвитку по всіх вікових групах. Психолог вів патронат дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад. Результати досліджень зафіксовано протокольно з відповідними висновками та рекомендаціями, за несені дані до індивідуальних карток.

Корекційно –розвивальна робота проводилась за такими програмами:

 • розвивальні ігри з дітьми раннього віку,
 • корекційно-розвивальні заняття з розвитку особистісної сфери та морально-етичного виховання за авторською програмою «Ось який «Я» з дітьми старшого дошкільного віку,
 • заняття з розвитку психомоторики за укладеною програмою «Усі ми друзі» з дітьми молодшого дошкільного віку,
 • корекційно-розвивальні заняття з розвитку морально-вольових якостей за авторською програмою «Виховує казка» з дітьми середнього дошкільного віку,
 • проведено цикл бінарних занять з математики з дітьми старшого дошкільного віку та розпочато з дітьми середнього дошкільного віку.
 • індивідуальні заняття з дітьми «групи ризику», та дітьми неохопленими дошкільною освітою.
 • анкетування батьків дітей раннього віку «Ваші очікування від ДНЗ» І мол. гр.

тестування «Рівень тривожності та психологічного напруження дитини» (за О. Захаровим) батьки середніх груп, «Визначення умов сімейного виховання» батьки ІІ мол. гр., «Виявлення індивідуальних особливостей дітей» батьки І мол. гр., «Чи готова ваша дитина до школи?» батьки старших груп.

      Вихователі  усіх вікових груп  створювали сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі. Адже відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток обдарованості - найголовніші елементи для виховання благополучної врівноваженої особистості.

      Впродовж всього навчального року у ЗДО планово проводилась робота з обдарованими дітьми. Була організована робота гуртків, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.  ДНЗ надає дітям безкоштовні послуги в рамках спеціально організованої гурткової роботи: «Співаночки» - керівник Турко В.С., «Юні гімнасти» (Козимка І.А.), «Вишеньки-черешеньки» (Плішко С.М.), «Промінчики» (Чорна С.А.). Діти розвивали і удосконалювали свої вміння і навички із співу, навчалися акторській майстерності, удосконалювали фізичні якості. Гурткова робота, яка проводилася у минулому навчальному році, була результативною, сприяла розвитку  уподобань і нахилів дітей. Керівники гуртків досягли певних результатів, які презентували колегам та батькам під час заходів  та концертах: у селищі – до Дня Гірника, до Дня працівників дошкілля та на звітному концерті, присвяченому Дню захисту дітей.

      У закладі склалась чітка система медико-профілактичної роботи, яка спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей. Контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках; здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі; проводиться просвітницька  робота з батьками через інформаційні кутки.

         У 2017-2018 навчальному році зроблено поточний ремонт у групах, коридорах, кабінетах, харчоблоці. Проведено утеплення та ремонт частини фасаду, завдяки перемозі у конкурсі мікропроектів області. Покладено плитку у двох коридорах, туалеті для працівників і буфетних, придбано три умивальники, замінено меблі у буфетних, виконаний частковий ремонт даху, оновлено обладнання на ігрових майданчиках та павільйони сюжетними малюнками з казок, , оформлено куточок духовності. Відремонтовано та оздоблено другу центральну стіну сходової площадки, придбано та замінено підлогове покриття у групі № 5 (ДСП плити). Також зроблено частковий ремонт електромережі.

         Придбали шафу пекарську, ролокасети в музичну залу, меблі для буфетних, три умивальники, три двоярусні ліжка.

         У цілому, підсумки навчального року свідчать про те, що заплановані задачі виконані. Проте, актуальним залишається питання ремонту електропроводки, даху, пральні, каналізації харчоблоку, системи опалення, продовження ремонту фасаду, пральні. Гостро стоїть питання придбання комп’ютера, принтера, бензокоси.

У навчально-виховному процесі є ряд питань, які вимагають поглибленого вивчення. Потребує уваги питання використання нетрадиційних технік у розвитку творчих здібностей дітей та підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання у школі. Необхідно продовжити роботу із екологічного виховання дітей дошкільного віку.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
         

з/п

Заходи

Витрачено коштів

Джерело фінансування

1

2

3

4

1.

Поточний ремонт груп, коридорів та майданчиків

 • Фарбування, лакування, побілка
 • Шпаклювання центральної стіни між сходовими маршами   другого входу
 • Викладання плиткою підлоги коридору (2 поверх, ліве бокове крило, трьох туалетних кімнат для працівників)
 • Ремонт підлоги 5 групи
 • Частковий ремонт електромережі
 • Шпаклювання коридорних стін (1 поверх праве крило, 2 поверх біля спортзалу)
 • Облаштування духовного куточка   (декорування стіни, підсвітка,  придбання статуетки)

 

10 850

2 000

 

10 000

 

 

1 500

10 000

12 000

 

6 000

 

Благодійні внески

Благодійні внески

 

Благодійні, спонсорські внески

 

Благодійні внески

Міська рада

Благодійні, спонсорські внески

Благодійні, спонсорські внески

2.

Придбання обладнання, його реконструкція

- Шафа пекарська

 • - Ролокасети в музичну залу
 • - Меблі для буфетних 8 комплектів
 • - Умивальники 3 шт (2 – туалети, 1 -медкабінет)
 • - Двоярусні ліжка 3 шт
 • - Папір ксероксний 
 • журнали, бланки
 • миючі засоби
 • дезинфікуючі засоби 
 • вогнегасники
 • евакуаційне освітлення
 • медикаменти

 

 

27 000

1 600

29 360

1 500

4 260

440+562

560

3 440

3 389

400

1 720

 

Міська рада

Спонсорські внески

Благодійні внески

Спонсорські внески

Благодійні, спонсор внески

благод/ оренда 

міська рада

           міська рада

            міська рада

міська рада

міська рада

3.

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та утеплення стін фасаду)

117 000

 

149 000

 

33 000

Червоноградська міська рада


Львівська обласна рада

 

Благодійні внески

 

4.

Ремонт огорожі, спортивних майданчиків

 • Фарбування спортивного майданчика

 

 

425

 

Благодійні внески

5.

Допомога шефів

 • вивіз побутового сміття, листя, гілок
 • чистка каналізації
 • пісок 5 тонн

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Безкоштовно

 

ВП Шахта «Відродження»

6.

Проблемні питання

Необхідно придбати:

 • Бензокосу
 • Комп’ютер
 • Принтер
 • Утеплення та ремонт фасаду
 • Капітальний ремонт електромережі
 • Капітальний ремонт пральні
 • Ремонт системи каналізації харчоблоку
 • Ремонт даху та водосточної системи
 • Капітальний ремонт системи опалення

 

 


 

Організація харчування.

       У ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006  № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2005р.  № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Заклад в достатній кількості забезпечується продуктами харчування, які зберігаються в коморі з дотриманням термінів їх реалізації.                                                                                                                                                     

Фінансування харчування  здійснюється за рахунок   відділу освіти Червоноградської міської ради та батьків у пропорціях 20:80.  Звільнені від сплати за харчування: діти-чорнобильці – немає; малозабезпечених сімей – 1;  діти, які мають опікунів – немає, діти членів АТО - 3; на 50  відсотків звільнені сім’ї,  в яких є троє і більше дітей -. 

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, представники управління освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

З 1 квітня організацією харчування займається КП "Школяр"

 

 Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі організовується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 14 червня 2002 року №826 “Порядок медичного  обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 за №432/496 зареєстрованого в міністерстві юстицій України 22.09.2005 за № 1090/11370 “про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

        В яслах-садку є медичний кабінет, площа його достатня і відповідає вимогам «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів». Медичне обладнання та медичний інструментарій є в достатньому обсязі. В медичному кабінеті в достатній кількості є медикаменти і медсестра слідкує за термінами придатності.

        Медичне обслуговування дітей ясел-садка здійснюють сестри медичні старші Бусько М.В., Пігура Н.Ю. У своїй роботі керується наказами, інструкціями державних міських відділів охорони здоров’я, наказами по яслах-садку.

     Виконуються засоби лікувально-профілактичного характеру: щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави. Огляд на педикульоз, доліковування.

       Планово проводяться антропометричні виміри  та оцінка фізичного розвитку дітей. Для профілактики порушень зору вихователі розташовують дітей за рекомендаціями лікаря. Розклад занять в яслах-садку складений згідно з санітарно-гігієнічними нормами. З метою запобігання відхилень зору після кожного заняття з образотворчого мистецтва, письма, протягом 2-3 хвилин діти дивляться вдалечінь.

    Після поглибленого огляду дітей старшого віку спеціалістами дитячої поліклініки малят з виявленою патологією направляють в поліклініку, де отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення.

        Медсестра випускає санітарні бюлетені, пам’ятки для батьків; проводить бесіди, виступає з інформаціями на  педрадах, нарадах при завідувачеві, батьківських зборах, організовує  «круглі столи» для батьків з питань  профілактики захворювань дітей.

   Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема :

-     чітке дотримання режиму;

-    дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     систематичне щеплення дітей;

-     проведення загартовуючих процедур .

      У закладі проводиться робота із обліку дітей дошкільного віку та здійснюється соціально-педагогічний патронат дітей 5-6 років, неохоплених дошкільною освіфтою відповідно до затвердженої території обслуговування ДНЗ  на виконання Законів України «Про освіту», статті 18 «Про дошкільну освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 29.05.2018 №  117 «Про закріплення територій обслуговування за дошкільними навчальними закладами міста», наказу відділу освіти від 29.05.2018 № 177 «Про закріплення територій обслуговування за закладами дошкільної освіти», з метою забезпечення своєчасного та якісного обліку дітей дошкільного віку, виконання чинного законодавства у частині охоплення дітей дошкільною освітою.

         На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

       За   2017-2018 навчальний рік більшість звернень були щодо оформлення дітей у дошкільний заклад, збереження місця  у  закладі за дитиною на час відрустки за сімейними обставинами, станом здоров'я дітей, працевлаштування, з питань оплати за харчування дітей,   питань виховання та догляду за дітьми. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. 

Адміністрацією щоденно  контролювалось  використання  електроенергії  та  води. Стан майна , обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних  правил. Уся  діяльність  персоналу  регламентувалась  наказами  по  закладу.

Питання які пов’язані  з  охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами цивільної оборони, охорони життєдіяльності  дітей, санітарних  правил  утримання  приміщень, збереження майна закладу,  та  дотримання  здорового  психологічного  клімату  в  колективі вирішувались планово  та  оперативно  з  урахуванням  проблемних  запитів.

Засідання  батьківського комітету  закладу, загальні  батьківські збори, групові  батьківські збори проводились за річним планом, та оперативно за потребою.

Стан матеріально-технічної бази ДНЗ

   Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти.  Акти дозволяють  використовувати приміщення, обладнання  та  оснащення впродовж усього навчального року. Помешкання оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд.

      Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей до ДНЗ, скарг впродовж року не було.

        Пропозиції та зауваження батьків враховуються в подальшій роботі.

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 4. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.